FORGOT YOUR DETAILS?

[]
1 Step 1
Meno
Priezvisko
Ulica a číslo domu
Mesto
PSČ
BločekNahrať
cloud_uploadNahrať bloček
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Vyhraj dres, loptu, alebo podpis kartu podpísanú Marekom Hamšíkom (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://hamsikwinery.com/sutaz/ (ďalej len „štatút“).

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Obchodné meno: HAMSIK corporation s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 51581213
Zapísaný v registri: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro,
Číslo zápisu v registri: vl.č.34026/S
DIČ: 2120736376
IČ DPH: SK2120736376
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)
 1. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
 1. Účelom súťaže je POSILNENIE PREDAJA – propagácia produktu HAMSIK winery Prosecco D.O.C. 0,75l v sieti predajní prevádzkovaných členmi skupiny COOP Jednota Slovensko (ďalej takéto predajne len ako „COOP JEDNOTA“).
 2. Predmetom súťaže je zakúpenie produktu HAMSIK winery Prosecco D.O.C. 0,75l v sieti predajní COOP JEDNOTA, zaslanie odfoteného alebo naskenovaného pokladničného dokladu o kúpe prostredníctvom súťažného formulára zverejneného na webovej adrese https://hamsikwinery.com/sutaz/
 1. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 30. mája 2019 od 00:01 hod. do dňa 19. júna 2019 do 23:59 hod.Najneskôr do dňa 19. júna 2019 vrátane, je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

III. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže - vyplnením a odoslaním súťažného formulára - dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taká osoba , ktorá je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu  zakúpi produkt HAMSIK winery Prosecco D.O.C. 0,75l v sieti predajní COOP JEDNOTA, a zašleodfotený alebo naskenovaný pokladničný doklad o kúpe uvedeného produktu  prostredníctvom súťažného formulára zverejneného na webovej adrese https://hamsikwinery.com/sutaz/. Na zasielanom pokladničnom doklade musí byť viditeľný dátum kúpy, miesto kúpy (predajňa zo siete COOP JEDNOTA) a názov zakúpeného produktu. Súťažiaci musí vo formulári vyplniť minimálne tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia (za účelom overenia dosiahnutého veku ako podmienky účasti v súťaži)  adresu – (ulica, číslo domu, mesto a PSČ kde v prípade výhry zašleme výhru), telefonický kontakt, email, a zároveň musí vyjadriť súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na účely súťaže.
 4. Každý pokladničný doklad (zaslaný prostredníctvom súťažného formulára) sa pokladá za jedinečný a platí, že môže byť v rámci súťaže použitý len jeden krát, a to aj v prípade, ak  potvrdzuje nákup viacerých kusov produktu. Súťažiaci môže zvýšiť svoju šancu na výhru v súťaži zaslaním ďalších jedinečných pokladničných dokladov, avšak platí, že každý zapojený súťažiaci  má nárok iba na jednu výhru  v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčená aj taká osoba, ktorá podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískala žiadnu cenu alebo sa ani nemohla zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto z potenciálnych súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook a HAMSIK corporation voči nemu nemá žiadne záväzky.
 1. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
 • [5x Futbalový dres podpísaný Marekom Hamšíkom] (ďalej len „hlavná cena“),
 • [50x Futbalová lopta Nike - podpísaná Marekom Hamšíkom] (ďalej len „cena č. 2“),
 • [50x odpisová karta Marek Hamšík - podpísaná Marekom Hamšíkom] (ďalej len „cena č. 3“).

(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

 1. Hodnota hlavnej ceny je 80,- EUR (slovom: osemdesiat eur).
 2. Hodnota ceny č. 2 je 40,- EUR (slovom: štyridsať eur).
 3. Hodnota ceny č. 3 je 10,- EUR (slovom: desať eur).
 4. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
 1. ŽREBOVANIE A OCENENIE
 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 8 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 27. júna 2019.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná vyhlasovateľ súťaže.
 3. Vyžrebovaných bude päť výhercov hlavnej ceny, päťdesiat výhercov ceny č. 2 a päťdesiat výhercov ceny č. 3., pričom najskôr sa žrebujú výhercovia hlavnej ceny, následne výhercovia ceny č. 2 a napokon výhercovia ceny č. 3.
 4. V prípade, ak bude vyžrebovaný súťažiaci, ktorý už získal niektorú z výhier, takéto jednotlivé žrebovanie sa pokladá za neúčinné a žrebuje sa opäť. Na záver celkového žrebovania budú vyžrebovaní aj traja náhradníci - po jednom pre  každú skupinu  cien - pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční zaslaním na adresu ktorú súťažiaci vyplní v súťažnom formulári.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť so zaslaním ceny alebo cenu nepreberie alebo ak sa zistí, že výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto skupine cien. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu nepreberie alebo ak sa zistí, že náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok súťaže v zmysle tohto štatútu, alebo ak už náhradníkovi pre danú skupinu cien výhra pripadla, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlasovateľ súťaže získava a spracúva osobné údaje súťažiacich v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov zverejnených na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže, a to  v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ich bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať, pričom vyhlasovateľ súťaže si v záujme propagácie svojich výrobkov a/alebo tejto súťaže vyhradzuje právo informovať o priebehu a výsledku súťaže (vrátane mien a priezvisk výhercov) primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, na sociálnych sieťach a/alebo v prevádzkach siete COOP JEDNOTA. Súťažiaci pri zapojení sa do súťaže poskytne vyhlasovateľovi príslušný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podľa predchádzajúcej vety.  Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu je podmienkou účasti na súťaži. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke a prípadne aj na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 1. tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami, resp. iným osobám s účasťou či záujmom o účasť v súťaži..
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Banskej Bystrici 12.5.2019

 

TOP